top of page
  • ØFK

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis

Pilot – gjennomføring av to av fem emner i utdanningstilbudet, 15 stp.


Generell informasjon

Fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag har som samfunnsoppdrag og dekke

arbeidslivets kompetansebehov. Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig

utdanning i Norge, og utdanningen reguleres av Lov om høyere yrkesfaglig

utdanning. Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne reflektere

yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere, brukere / pasienter og pårørende. Studentene skal etter endt utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling med klar forankring i arbeidslivet.


Utdanningen “Velferdsteknologi og hjemmeoppfølging i praksis” er et pilotprosjekt

som gir 15 studiepoeng som er basert på den politiske forventningen til at

omsorgstjenesten i Norge skal utrette mer, med færre ansatte. For å møte denne

forventningen vil utdanningen øke kompetansen hos de ansatte og forbedre

tjenestetilbudet til brukere/pasienter.


Mål og momenter

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har som mål å skape en tryggere og

enklere hverdag for brukere, pårørende og helsepersonell. Og kan bidra til å bedre

kunne møte utfordringene som følge av den demografiske utviklingen.


Helsedirektoratet definerer velferdsteknologi som teknologisk assistanse som bidrar

til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrer den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Begrepet digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler skjer digitalt.


For at velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal iverksettes er det en

forutsetning at personalet har den nødvendige kompetansen.


NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og

omsorgstjeneste. Setter søkelys på at personellet er ryggraden i helse- og

omsorgssektoren. Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for at sykehus

og kommuner skal kunne tilby helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Norge står

ovenfor store utfordringer med tilgang på personell, og situasjonen vil bli enda

strammere mot 2040.


Helsepersonellkommisjonen viser til at helse- og omsorgssektoren trenger personell

med kompetanse i skjæringspunktet mellom helse og teknologi.

Fagskoleutdanningen Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis er et

bidrag for å dekke behovet for personell med kompetanse for å jobbe med medisinsk

teknologi.
90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page